Eliteha.ir الیتها سایت برترینها 

مقاله شماره 15- سیاره نپتون   
            

تهیه و تنظیم دکتر مرتضی چمن آرا 

ﻧﭙﺘﻮن ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎره ي ﺑﺰرگ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﺷﻤﺴﯽ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎره ی دور از ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ ﺳﯿﺎره ی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را از زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮐﺮد. اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. دوره ی ﭼﺮﺧﺶ ﻧﭙﺘﻮن 16.11 ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻨﺎوب ﻣﺪاري آن 164 ﺳﺎل و 288 روز اﺳﺖ.
 
ﺟﻮ ﻧﭙﺘﻮن از ﻫﯿﺪروژن ﻫﻠﯿﻢ و ﻣﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﭙﺘﻮن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ داراي ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎي ﺿﺨﯿﻢ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻧﭙﺘﻮن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. دادهﻫﺎي ﺳﺎل 2005 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﯽﺛﺒﺎتﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ. ﺷﻤﺎر ﻣﺎهﻫﺎي ﻧﭙﺘﻮن 13 اﺳﺖ. ﺗﺮﯾﺘﻮن و ﻧﺮﯾﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﺷﻤﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺎره ی ﺧﻮد (ﻧﭙﺘﻮن)، ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﻤﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ي ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻧﭙﺘﻮن در آﻣﺪه اﻧﺪ. ﺗﺮﯾﺘﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎه ﮐﺮويﺷﮑﻞ ﻧﭙﺘﻮن اﺳﺖ و 12 ﻣﺎه دﯾﮕﺮ آن اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ.​​​​​​​

مقاله شماره16- ماکی ماکی  
            

تهیه و تنظیم دکتر مرتضی چمن آرا 

ﻣﺎﮐﯽﻣﺎﮐﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎره ی ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.500 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ( 900 مایل ) اﺳﺖ و رﻧﮓ آن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ. ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﭙﯿﺘﺰر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮوﺳﺮخ، ﻣﺎﮐﯽﻣﺎﮐﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺘﺎن در ﺟﻮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ی ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ وﺟﻮد دارد. در آورﯾﻞ 2011، ﻣﺎﮐﯽﻣﺎﮐﯽ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﺳﺘﺎرهاي ﺑﺴﯿﺎر دوردﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آنﺟﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻔﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎره ی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮر ﺳﺘﺎره ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺧﻮزه ﻟﻮﺋﯿﺲ اورﺗﯿﺰ ﻣﻮرﻧﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺎﮐﯽﻣﺎﮐﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎره ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﻮﺷﺪن و روﺷﻦﺷﺪن ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﺳﺘﺎره ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ. ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﯽﻣﺎﮐﯽ ﺟﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد. ﻣﺎﮐﯽﻣﺎﮐﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد، اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺟﺮم ﻣﺎﮐﯽﻣﺎﮐﯽ را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮ آن ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه و دو ﺳﻮم ﭘﻠﻮﺗﻮ اﺳﺖ.​​​​​​​

مقاله شماره17- ابر اورت   
            

تهیه و تنظیم دکتر مرتضی چمن آرا 

اﺑﺮ اورت ﯾﮏ اﺑﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺮوي ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ی آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ. ﻋﺪه هاي ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺮ از 2000 ﺗﺎ 5000 واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ دورﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ 50000 واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ 100000 واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ دورﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻓﺮﺿﯿﻪی وﺟﻮد اﺑﺮ اورت در ﺳﺎل 1950 ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎن اورت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ و ﻧﺎم اﺑﺮ اورت ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎن اورت ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد اﺑﺮ اورت ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ وﺟﻮد آن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﯿﺎء ﯾﺨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از آﻣﻮﻧﯿﺎك، آب و ﻣﺘﺎن اﺳﺖ.​​​​​​​

مقاله شماره18- نظریه برخورد نزدیک  
            

تهیه و تنظیم دکتر مرتضی چمن آرا 

در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدي دو اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺰدﯾﮏ را اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﻬﺎ،ذراﺗﯽ از ﻣﺎده ﺧﻮرﺷﯿﺪ، در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪاً اﯾﻦ ذرات ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﺟﺮام ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺟﺮام ﺑﺰرگ ، ﺳﯿﺎرهﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ.​​​​​​​