هتل چوبی

Eliteha.ir الیتها سایت برترینها 


 اطلاعات فنی اثر: 

جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل infoeliteha@Gmail.com  مکاتبه کنید 

نام هنرمند:  

استاد سیمین عاقلنژاد 

 تاریخ اتمام اثر: 

95/3/27


​​​​​​​رنگ و روغن- سبک رئال 

نام اثر: 

​​​​​​​جاده امید 


 اطلاعات فنی اثر: 

جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل infoeliteha@Gmail.com  مکاتبه کنید 

 تاریخ اتمام اثر: 

92/9/17

نام هنرمند:  

استاد سیمین عاقلنژاد 


​​​​​​​رنگ و روغن- سبک رئال 

نام اثر: 

​​​​​​​روز آفتابی 


 اطلاعات فنی اثر: 

جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل infoeliteha@Gmail.com  مکاتبه کنید 

 تاریخ اتمام اثر: 

94/9/7

نام هنرمند:  

استاد سیمین عاقلنژاد 

نام اثر: 

​​​​​​​باغ پریشان 


​​​​​​​رنگ و روغن- سبک  سورئال 
​​​​​​​​​​​​​​