هتل چوبی

Eliteha.ir الیتها سایت برترینها 


 اطلاعات فنی اثر: 

جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل infoeliteha@Gmail.com  مکاتبه کنید 

 تاریخ اتمام اثر: 

92/8/1

نام هنرمند:  

استاد سیمین عاقلنژاد 

نام اثر: 

​​​​​​​قبل از نوروز


​​​​​​​رنگ و روغن- سبک رئال 
​​​​​​​​​​​​​​


 اطلاعات فنی اثر: 

جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل infoeliteha@Gmail.com  مکاتبه کنید 

 تاریخ اتمام اثر: 

91/5/7

نام هنرمند:  

استاد سیمین عاقلنژاد 

نام اثر: 

​​​​​​​شکست خورشید


​​​​​​​رنگ و روغن- سبک رئال 
​​​​​​​​​​​​​​


مشخصات اثر شماره 1:

مشخصات اثر شماره 2:

شماره تماس:02636707662

شماره تماس:09304665520

1

2