هتل چوبی

Eliteha.ir الیتها سایت برترینها 

صفحه اصلی

مسابقات

مسابقه شماره 3

1.      To talk down to someone, to speak to a person like a child ------------------
2.      The female leader of a family, usually the oldest or wisest -----------------
3.      Motherhood or pregnancy -------------------
4.      Loyal to a country ------------------------
5.      To care for or nurture someone ------------
​​​​​​​

6.      To feel refreshed again, usually after a rest --------------------
7.      Related to fatherhood or being a father --------------------
8.      Young; can also mean childish or immature -------------------------
9.      The male leader of a family, usually the oldest or wisest-------------------
10.      Related to the mother --------------------
​​​​​​​

لطفا پاسخ های خود را فقط به ایمیل infoeliteha@Gmail.com ارسال کنید.

پاسخ های مسابقه شماره 2

پاسخ شماره 1: Row -- wrath

پاسخ شماره 2: cue

پاسخ شماره 3:engrave 

پاسخ شماره 4: irate 

پاسخ شماره 5: far-off

پاسخ شماره 6: frail

پاسخ شماره 7: exposure 

پاسخ شماره 8: disorder 

پاسخ شماره 9: analogy 

پاسخ شماره 10: baffle

عباس کدخدا -تهران 

الهام روزبه -محمد شهر 

حامد اقدم - تهران 


دارای مجوز از شهرداری تهران 
دارای مجوز از شورایاری محله ایرانشهر منطقه 6
دارای مجوز از دپارتمان پژوهش و  فناوری کانون صنفی اتحادیه اساتید کشور