Eliteha.ir الیتها سایت برترینها 

نام شرکت : دیجیتال محور پویش

شماره ثبت: 1234

تاریخ افتتاح:80/2/5

آدرس: جاده کرج... ایران خودرو 

تلفن ثابت:1234

ایمیل:abcd@yahoo.com

 دیجیتال محور پویش

جوایز و تندیس ها:

Patents:

Certificates:

My Business1

نقاط قوت شرکت:

نقاط ضعف شرکت:

اهداف کوتاه مدت:

اهداف بلند مدت:

 نیاز ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت:

منابع مالی

نیروی انسانی

اخذ مجوز های دیگر

 قراردادهای جدید

نیروی متخصص

بازار یابی

تولید نرم افزار

مشاور  

مواد اولیه  

طرح های جدید 

تبلیغات 

تکنولوژی

نیاز نیست 

نیاز است

مشخص نیست 

راهنما رنگها:

 نیاز ها برای رسیدن به اهداف بلند مدت:

مشاور  

نیروی انسانی

اخذ مجوز های دیگر

نیروی متخصص

تولید نرم افزار

 قراردادهای جدید

بازار یابی

طرح های جدید 

مواد اولیه  

تبلیغات 

تکنولوژی

منابع مالی